Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λάρνακα. Η Σύμβαση του Έργου κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: Mobilityinchain srl (Ιταλία), Redas engineering S.r.L.(Ιταλία) και TeMA-TERRITORIO, MOBILITA E AMBIENTE S.R.L. (Ιταλία).

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2018, με ημ. έναρξης Έργου τις 2 Ιουλίου 2018 και ημ. ολοκλήρωσης τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή Λάρνακας, στην οποία περιλαμβάνονται οι τέσσερις Δήμοι και πέντε περιαστικές Κοινότητες.

Το ΣΒΑΚ προτάσσει ένα όραμα για την κινητικότητα στην Ευρύτερη Περιοχή της Λάρνακας που εκτείνεται χρονικά στα επόμενα 10 χρόνια. Τα μέτρα του ΣΒΑΚ Λάρνακας οργανώθηκαν σε 10 θεματικές ομάδες και συμπεριλαμβάνουν:

  • Σχέδια διαχείρισης κυκλοφορίας για τα αστικά κέντρα στην περιοχή μελέτης.
  • Αναθεώρηση της παροχής δημόσιων συγκοινωνιών.
  • Μέτρα για τους πεζούς και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας του δημόσιου χώρου.
  • Αναβάθμιση της υποδομής για ποδήλατα, των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.
  • Διαχείριση στάθμευσης και συναφείς πολιτικές.
  • Πρόγραμμα ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής ασφάλειας.
  • Πολιτικές που φροντίζουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων.
  • Ευφυή συστήματα μεταφορών και συστήματα έξυπνης κινητικότητας.
  • Αστικές εμπορευματικές μεταφορές.
  • Συντονισμένος και στρατηγικός σχεδιασμός χρήσεων γης και πολιτικών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω το τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνοπτική μορφή:

Περιοχή Μελέτης: