Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

1. Εισαγωγή
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δικαίωμα υψίστης αξίας. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Στις 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Κανονισμός» κι ευρέως γνωστός ως General Data Protection Regulation – «GDPR»).

Η παρούσα Πολιτική θεσπίστηκε για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Γραφείου που απορρέει από το Άρθρο 13 του Κανονισμού, να παρέχει στους πολίτες πληροφόρηση, πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει / διατηρεί, υπό την ιδιότητα και το ρόλο του ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

2. Όροι
Σύμφωνα με την ερμηνεία του Κανονισμού:

· «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής «ΔΠΧ») είναι η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, ενώ
· «επεξεργασία» είναι η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
· «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
· «Εκτελών την Επεξεργασία» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κατά εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
· «Υποκείμενο των Δεδομένων» (στο εξής «ΥΤΔ») είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
· «Aποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
· «Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Επεξεργασία ΔΠΧ από την ιστοσελίδα sustainablemobility.cy
Το sustainablemobility.cy επεξεργάζεται ΔΠΧ στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και εταιρείες/ οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Το sustainablemobility.cy έχει πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο.

Το sustainablemobility.cy προβαίνει σε συλλογή  ΔΠΧ στις πιο κάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:

 

i. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα
Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εξέτασης αιτημάτων και απόψεων που υποβάλλονται από ΥΤΔ και σχετίζονται με θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

Το sustainablemobility.cy συλλέγει τα ΔΠΧ απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το sustainablemobility.cy επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και προς το δημόσιο συμφέρον, ως απορρέουν από τον Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία περιλαμβανομένων των Άρθρων 98Α, 99, 100, 101, 105 και 106 του Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.112(I)/2004).

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, πόλη, οργανισμός/εταιρεία, τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανώς αποκαλύψει το ΥΤΔ, τα οποία σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του σε σχέση με το αίτημα/ άποψή του για θέματα βιώσιμης κινητικότητας που αντιμετωπίζει ή το αφορούν.

 

ii. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο

Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς αποστολής ενημερωτικού δελτίου στο ΥΤΔ.

Τα ΔΠΧ που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλογή ενημέρωσης για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας για συγκεκριμένη πόλη της Κύπρου. 

 

iii. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με εισηγήσεις

Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εξέτασης εισηγήσεων που υποβάλλονται από ΥΤΔ και σχετίζονται με θέματα βιώσιμης κινητικότητας που αφορούν την πόλη του. 

Τα ΔΠΧ που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, πόλη και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανώς αποκαλύψει το ΥΤΔ, τα οποία σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του σε σχέση με την εισήγησή του.

 

4. Χρόνος Τήρησης ΔΠΧ
Η χρονική διάρκεια διατήρησης των ΔΠΧ είναι 12 μήνες. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές μας σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sustainablemobility.cy