Δράσεις & Θεματικοί Τομείς

Για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής

Είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένη η άποψη, ότι ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας συμβάλλει αισθητά στην ποιοτική αναβάθμισης της καθημερινής ζωής στις πόλεις.

Η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας στις πόλεις επιτυγχάνεται μέσα από ένα συγκροτημένο πλέγμα μικρότερων και μεγαλύτερων βελτιώσεων και παρεμβάσεων, όπως οι πιο ελκυστικοί δημόσιοι χώροι, η βελτιωμένη (οδική) ασφάλεια, η καλύτερη ποιότητα αέρα με λιγότερες εκπομπές ρύπων και λιγότερο θόρυβο.

Έτσι, ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δημιουργεί ένα μήνυμα διαρκείας που λειτουργεί και συναισθηματικά, καθώς αφορά τόσο στις ζωές όλων, όσο και την ασφάλεια των μικρών παιδιών. Ένα μήνυμα, που θα πρέπει να διαδίδεται συνεχώς, προς κάθε κατεύθυνση.

Η κινητικότητα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός καταλύτης για την κάθε τοπική οικονομία.  

Παράγοντας αλλαγής προς το καλύτερο για όλους. Το καθαρότερο, άρα και υγιέστερο περιβάλλον μαζί με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους για την τοπική κοινότητα και δημιουργούν ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

 Ένα περιβάλλον, με τους όρους του 21ου αιώνα. Ακριβώς για αυτό, μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα.

Δεν είναι τυχαίο πως μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι πόλεις μας, αν θέλουν να έχουν ανταγωνιστικό προφίλ σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.  

Εξοικονόμηση
Κόστους
Πλεονεκτήματα για το
περιβάλλον και την υγεία

Τα ΣΒΑΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την  αναβάθμιση του περιβάλλοντος, δηλαδή με θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα κα περιορίζουν την ηχορύπανση.

Οι πολίτες, η κοινωνία συνολικά αντιλαμβάνονται σταδιακά  αυτές τις θετικές εξελίξεις τόσο στην υγεία τους όσο και σε σχέση με το κόστος που συχνά πρέπει να καταβάλλουν λόγω του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.

Η συνειδητοποίηση των αλλαγών προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα (υγείας και οικονομίας) λειτουργεί τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ΣΒΑΚ και στην αντιμετώπιση μέρους των ζητημάτων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Η πρακτική επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την καλά σχεδιασμένη δημιουργία πολυτροπικών λύσεων για τις μεταφορές μας από το ένα σημείο στο άλλο.

 

Επειδή σε αυτό σημείο εμπλέκονται εκ των πραγμάτων κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές ανάγκες, στους σχεδιασμούς μετέχουν εκτός από τους ειδικούς και φορείς που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες. Έτσι, δημιουργούνται οι αποτελεσματικές για όλους λύσεις.

Μετακινήσεις χωρίς εμπόδια: Βελτιωμένη προσβασιμότητα
Αποτελεσματική χρήση
των πόρων

Η ανάγκη της αποδοτικής χρήσης των οικονομικών πόρων είναι μεν διαχρονική αλλά, στην περίοδο που διανύουμε αποκτά κρίσιμη διάσταση καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι.

 

Μέσα από τον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλάζουν οι «κλασικές» προτεραιότητες, φεύγουμε από την ιδέα των μεγάλων και δαπανηρών οδικών έργων και κατευθυνόμαστε σε ένα ισορροπημένο μείγμα μέτρων στα οποία σημαντικότατο ρόλο παίζει η διαχείριση της κινητικότητας με χαμηλό κόστος.

 

Ένα απτό παράδειγμα αυτής της συλλογιστικής είναι η αρχή που λέει «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η εφαρμογή αυτής της ήδη δοκιμασμένης με επιτυχία αρχής, αφενός προσθέτει έσοδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και, αφετέρου, πολλαπλασιάζει τη δυναμική για την αλλαγή νοοτροπίας όλων.    

Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων που επηρεάζονται, δεν μπορεί να νοηθεί. Η κατανόηση και αποδοχή του ΣΒΑΚ από την κοινωνία, είναι άλλωστε αναγκαίος όρος για την επιτυχία του.

 Όλοι, πρέπει να νιώσουν πως η πόλη είναι δική τους, τους ανήκει, αξίζουν τη βελτίωση της ζωής τους σε αυτήν και, πως οι αρχές  νοιάζονται, αφουγκράζονται τις ανάγκες και δρουν.  Αφορά όλους και δεν εξαιρεί κανέναν.

Κερδίζοντας την αποδοχή της κοινωνίας
Προετοιμάζοντας
καλύτερα σχέδια

Είναι πλέον εμπεδωμένο βαθιά πως για να πετύχει ένα σχέδιο που αφορά στη διαμόρφωση της αστικής κινητικότητας με βιώσιμη προοπτική, οι μελετητές του, οι ειδικοί, θα πρέπει πριν από οτιδήποτε να ακούσουν προσεκτικά όσους επηρεάζονται από αυτό και να λάβουν υπόψη τους τις γνώμες τους. Συχνά, οι τοπικοί φορείς, επειδή γνωρίζουν καλά, καλύτερα από τον κάθε ένα αυτό που ζουν στην περιοχή τους, είναι σε θέση να προσφέρουν χρήσιμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Στη συνέχεια, η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στον σχεδιασμό, θα προωθήσει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη στροφή στους πιο βιώσιμους τρόπους.

Μέσα από την ολοκληρωμένη και με συνέπεια εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, εκτός όλων των άλλων πλεονεκτημάτων, εκπληρώνονται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος και οι νομικές υποχρεώσεις του κράτους προς την Ε.Ε και τις σχετικές οδηγίες για την ποιότητα του αέρα και των Εθνικών Κανονισμών περί θορύβου.

Αποτελεσματική εκπλήρωση
των νομικών μας υποχρεώσεων
Αξιοποιούμε τις συνέργειες, πολλαπλασιάζουμε τους συσχετισμούς

Διοικητικοί περιορισμοί, πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων σε διαφορετικούς φορείς που κάποιες φορές οδηγούν σε αντιφατικές αποφάσεις είναι μερικές μόνο από τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στην αστική κινητικότητα. Ακριβώς αυτά είναι που έρχονται να λύσουν τα ΣΒΑΚ καθώς το ζητούμενο τους είναι η «λειτουργική πόλη» που συνδέει τις διαφορετικές περιοχές με ένα ευέλικτο εθνικό δίκτυο και στη συνέχεια, αυτό με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ προωθούν κι εμπνέουν όλους τους φορείς σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και διακυβέρνησης να συνεργάζονται στον σχεδιασμό με κοινό στόχο την αποτελεσματική λειτουργικότητα στις πόλεις.

Η υλοποίηση των ΣΒΑΚ φέρνει την συνολική ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων. Κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητά τους αποκτά νέα δυναμική αξία και η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις γίνεται ευκολότερη, ειδικά όταν οι προτάσεις φέρνουν καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις.

Πιο ανταγωνιστικές πόλεις, πιο πολλές χρηματοδοτήσεις
Ο σχεδιασμός σε περιόδους καταιγιστικών αλλαγών

Κοινή παραδοχή, πως ζούμε σε μία εποχή αναταράξεων και γρήγορων αλλαγών. Οι προκλήσεις πλέον δεν γνωρίζουν σύνορα και το κάθε τι, όπου και αν συμβαίνει, μπορεί να επιδράσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο επίκεντρο όλων αυτών, το κλίμα, η οικονομία και η ασφάλεια. Ταυτόχρονα, με τμε τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξηον καλπασμό της τεχνολογίας, αξίες, συνήθειες, προσδοκίες, αλλάζουν. Μπαίνουν στην καθημερινότητα νέες επιλογές που δεν είχε κανείς μέχρι χτες φανταστεί. Πόσο σίγουροι είμαστε όμως πως η πλειοψηφία θα αξιοποιήσει έγκαιρα τις επιλογές που προσφέρει η τεχνολογία; Πως θα αλλάξουμε κουλτούρα στην κινητικότητα, στην αντίληψή μας για την ανάπτυξη της οικονομίας των πόλεων και των δήμων για να ανταποκριθούμε στις μακροοικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις;

Σχεδιασμός και βιωσιμότητα στη φιλοσοφία κάθε μας ενέργειας είναι η απάντηση.