Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας (INTERREG)

Συνοπτική περιγραφή

Step2Smart

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η χρήση συστημάτων Ευφυών Μεταφορών για τη Διαχείριση Κυκλοφορίας και Μέτρηση Ρύπων.  Προνοείται η χρήση και η εξέλιξη του συστήματος ΔΙΑΥΛΟΣ με συγχρηματοδότηση 85% και θα συνεισφέρει σε ποσό περίπου €500.000, στα Έργα που προκηρύσσονται σε συνδυασμό  με τα Έργα Crocodile φάσεις ΙΙ & ΙΙΙ και TN-ITS Go.

Η υλοποίηση των πιο πάνω έργων απαιτείται στην βάση του ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1926 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαΐου 2017 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα  αφορά την παροχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημιουργήσουν Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (National Access Point).