Ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων – TEN-T & CEF

Συνοπτική περιγραφή

Έργα Crocodile ΙΙΙ:

Αφορά τη δημιουργία Εθνικού Σημείου Πρόσβασης – National Access Point με βάση τον Ε.Ε. Κανονισμό 886/2013 για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας 2010/40/EU για συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικών με τις μεταφορές, την επεξεργασία τους και την παροχή τους ως ανοικτά δεδομένα μέσα από κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη συμμετοχή της Κύπρου σε έργα ανάπτυξης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) σε επίπεδο πανευρωπαϊκών διαδρόμων, σε συνεργασία με άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών και εξέλιξη υπηρεσιών στο διάδρομο orienteast/med – Αμβούργο/Κύπρος.  Στα πλαίσια των έργων αυτών υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ. Το έργο συνδυάζει τόσο έργα Crocodile φάσεις ΙΙ & ΙΙΙ, το έργο TN-ITS Go και το έργο Step2Smart  και “NAPCORE . για τα οποία δίδονται σχετικές πληροφορίες πιο κάτω.   Οι προσφορές για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών υπογράφηκε στις 5/11/2021ποσού συμβολαίου €723.499+ΦΠΑ ενώ σύντομα αναμένεται να υπογραφτεί συμβόλαιο ποσού €858,276+ΦΠΑγια τη δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης της κυκλοφορίας η οποία θα είναι συνδεδεμένη με τον εξοπλισμό που θα αγοραστεί στα πλαίσια του πιο πάνω συμβολαίου και με άλλο υφιστάμενο εξοπλισμό  Η συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών προνοείται κάτω από το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ και δεν συγχρηματοδοτείται.

 

Έργο TN-ITS GO:

Η δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών ανοικτού κώδικα (Open Source GIS) με δυνατότητες αυτόματης παροχής πληροφοριών σε χαρτογράφους, αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΟΙΟΣ,  που συμμετέχουν ως Εταίρος και ως Υλοποιητής αντίστοιχα στο έργο ΤΝ-ITS GO, με το ΚΟΙΟΣ να έχει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για την υλοποίηση του.  Η δαπάνη ανέρχεται σε €115.000 με συγχρηματοδότηση 85%.

 

Το Πρόγραμμα “NAPCORE”:

Το Πρόγραμμα “NAPCORE” αφορά στην συμμετοχή της Κύπρου με όλα τα Κράτη    Μέλη στην εξέλιξη των Εθνικών Σημείων Πρόσβασης, Γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο έχει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης υλοποίησης ως εταίρος και του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η στελέχωση του Κέντρου Διαχείρισης με ένα άτομο (Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο) το οποίο θα συντονίζει τις δράσεις του Έργου και θα παρακολουθεί την λειτουργία και την εξέλιξη του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης.  Έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία συνεργασίας με το ΚΟΙΟΣ έναντι ποσού €362.000+ΦΠΑ.  Επίπεδο συγχρηματοδότησης ΕΕ: 85%