Σε εξέλιξη το έργο αναβάθμισης Στάσεων και Στεγάστρων Λεωφορείων σε όλη την Κύπρο

Share to:

Η αναβάθμιση των υποδομών δημόσιων μεταφορών, ιδιαίτερα των στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων, έχει αναδειχθεί ως σημαντική ανάγκη καθώς το επίπεδό τους επιδρά άμεσα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προωθεί την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών των δημοσίων μεταφορών και ιδιαίτερα των στάσεων και στεγάστρων, αφού αποτελούν καίριο μέρος της εξυπηρέτησης που προσφέρεται στον πολίτη και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του για χρήση των δημόσιων μεταφορών ως μέσου διακίνησης.

Να σημειωθεί, ότι η αναβάθμιση αυτή, είναι μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και, ταυτόχρονα προϊόν συνέργειας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού καθώς και  των Δήμων και Κοινοτήτων, που στοχεύουν στο να καταστήσουν τις δημόσιες μεταφορές ελκυστικές, έτσι ώστε να αποτελούν ελκυστική επιλογή του κοινού και να επιταχυνθεί η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΔΕ του ΥΜΕΕ προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την αναβάθμιση των στάσεων και στεγάστρων Παγκύπρια, οι οποίες διαλάμβαναν μεταξύ άλλων: α) την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με Δήμους και Κοινότητες, β) την καταγραφή των στάσεων και στεγάστρων Παγκύπρια όπως και αξιολόγησης της κατάστασης τους, γ) τον σχεδιασμό νέων μοντέρνων στάσεων και στεγάστρων, δ) την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) τον Οκτώβριο 2022, και ε) την προκήρυξη διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο Αναβάθμισης Στάσεων – Στεγάστρων Λεωφορείων και των υποδομών τους θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός  15ετούς Συμβολαίου, για το οποίο ήδη προκηρύχθηκε Διαγωνισμός με διαδικασία 2 Σταδίων (Στάδιο Προεπιλογής+ Στάδιο Ανάθεσης), ενώ οι 4 προσφορές που υποβλήθηκαν στο Στάδιο 2 στις 26 Μαΐου 2023 βρίσκονται υπό αξιολόγηση και θα κατακυρωθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά, νοουμένου ότι πληροί τους όρους και προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. 

Η αναβάθμιση Στάσεων-Στεγάστων αποτελεί ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών στον τόπο μας,  με τον προϋπολογισμό του, που ανέρχεται σε €60,000,000.00 + ΦΠΑ, να συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ και από εθνικούς πόρους κατά 35%. Συνολικά,  το έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση στάσεων και στεγάστρων και επιδιόρθωση παλαιότερων Παγκύπρια και συγκεκριμένα: 350 Έξυπνες Στάσεις (pillar), 1350 Μικρά Στέγαστρα, 650 Νέα Μεγάλα Στέγαστρα, 100 Νέα Μεγάλα Στέγαστρα κατάλληλα για ορεινές περιοχές, Επιδιόρθωση 600 υφιστάμενων στεγάστρων, 2000 Απλοποιημένες Στάσεις, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, 500 ηλεκτρονικές πινακίδες, 450 καλάθους, 200 ποδηλατοστάτες και 20 Ποδηλατοστάσια, Εργασίες κατασκευής θεμελίων και επιδιόρθωσης πεζοδρομίου γύρω από τις στάσεις.

Ο σχεδιασμός των στάσεων/στεγάστρων εκπονήθηκε από την Εταιρεία Demades Design Ltd, Βιομηχανικός Σχεδιαστής, με την οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων συμβλήθηκε κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού και αφορά 3 τύπους ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τον διαθέσιμο χώρο στο οδικό δίκτυο, ενώ έχουν αισθητική ομοιομορφία, προσφέρουν προσβασιμότητα για χρήση από ΑμεΑ, ασφάλεια και προστασία από καιρικές συνθήκες και κάνουν χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, διαθέτουν δυνατότητα επεκτασιμότητας για προσαρμογή τους στις ανάγκες χρήσης, φωτισμό και ηλεκτρονικές πινακίδες με ηχητική ανακοίνωση άφιξης του λεωφορείου στη στάση.  Προκειμένου να ελεγχθούν αλλά και να βελτιωθούν οι σχεδιασμοί και τα υλικά κατασκευής τους δημιουργήθηκαν και εγκαταστάθηκαν τρία πρότυπα δείγματα που  τοποθετήθηκαν στην Λεωφ. Μακαρίου Γ’, στο κέντρο της Λευκωσία. Τα δείγματα, επιδείχθηκαν σε όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την υλοποίηση νέων στάσεων και στεγάστρων.

Η τοποθέτηση των νέων στάσεων/στεγάστρων λεωφορείου θα γίνει στη βάση 5ετούς επενδυτικού πλάνου, το οποίο θέτει προτεραιότητα στους άξονες που έχουν υψηλή εξυπηρέτηση από δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Επιπλέον, δικαίωμα αγοράς/παραγγελίας πρόσθετων στάσεων/στεγάστρων στα πλαίσια του έργου, κατόπιν έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή, θα έχουν και άλλοι φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου.

Η υλοποίηση του όλου έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην διακίνηση, με όραμα, η βιώσιμη αστική κινητικότητα να γίνει πράξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ