Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Ανάπτυξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών:

Υπογράφτηκε την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου.

Κοινοπραξία “Consortium Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC + PricewaterhouseCoopers Business Services Srl”

Άρχισε 17/5/2021 και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 17/11/2023 έναντι δαπάνης €148.050+ΦΠΑ.

 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τις Χερσαίες Μεταφορές (Κύπρος 2040) και  του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα, το έργο έχει στόχο να διευκολύνει τον προσδιορισμό καθώς και την στήριξη των απαραίτητων μελλοντικών πολιτικών και επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τον τομέα των μεταφορών με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην κατάλληλη εξέλιξη του τομέα των μεταφορών της χώρας.

 

Παρακολουθήστε την 1η Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χεραίων Μεταφορών και βρείτε πληροφορίες και την παρουσίαση των μελετητών εδώ.

 

Περιοχή Μελέτης: